ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το 2012 από τον Αθανάσιο Κανελλόπουλο, ο οποίος ήδη από το έτος 1980 διατηρούσε αυτοτελές και ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο, παρέχοντας άρτιες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, εταιρείες και νομικά πρόσωπα σε θέματα του ποινικού, του αστικού, του εμπορικού και του διοικητικού δικαίου.

Η δικηγορική εταιρία στελεχώνεται από έμπειρους και απόλυτα εξειδικευμένους δικηγόρους, με πανεπιστημιακούς τίτλους από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, εταίροι της εταιρείας είναι ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, που αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος αυτής και ο Βασίλειος Κανελλόπουλος. Η εταιρεία στελεχώνεται από δικηγόρους, ασκούμενους και διοικητικό προσωπικό.

Οι δικηγόροι που απασχολούνται στην εταιρεία έχουν εξειδίκευση σε διακριτούς κλάδους του δικαίου και λειτουργώντας σε ομάδες, παρέχουν νομικές υπηρεσίες που άπτονται του αστικού, του ποινικού, του εμπορικού και του διοικητικού δικαίου. Όλα τα μέλη της εταιρείας είναι εξόχως καταρτισμένα και διέπονται από εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Περισσότερες πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας καθώς και συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα έκαστου εξ αυτών είναι διαθέσιμα στον οικείο Σύνδεσμο.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μόνιμη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Ορκωτούς Λογιστές – Ελεγκτές, φοροτεχνικούς και πολιτικούς μηχανικούς), προκειμένου να διεκπεραιώνει εξολοκλήρου τις πάσης φύσεως υποθέσεις των πελατών της και να τους προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Επισημαίνεται δε ότι η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και χειρίζεται υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα, για την εκδίκαση των οποίων οι δικηγόροι που τη στελεχώνουν μεταβαίνουν και στα δικαστήρια της χώρας, όπου εκκρεμούν οι υποθέσεις αυτές.

Η εταιρεία διαθέτει ευρύ πελατολόγιο, στο οποίο ανήκουν φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική και εφοπλιστική δραστηριότητα, δημόσιοι φορείς και τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται πλησίον της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής και στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 25, δηλαδή είναι προσβάσιμη με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και με Ι.Χ. λόγω της λειτουργίας πολλαπλών πάρκινγκ στην πέριξ περιοχή, πράγμα το οποίο την καθιστά ευχερώς προσιτή για την προσέλευση των πελατών.

Πρώτιστο μέλημα της εταιρείας αποτελεί η διαφύλαξη της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε καλλιεργήσει με τους εντολείς μας δια της μακροχρόνιας συνεργασίας μας μαζί τους, η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων τους, επί τη βάσει της οποίας αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις τους μέχρι τελικής αποπερατώσεως αυτών και η εκπροσώπησή των εντολέων μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την πλήρη ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους. Η εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις επί ειδικότερων νομικών θεμάτων και συγχρόνως εκδικάζει υποθέσεις ενώπιον των ακροατηρίων όλων των δικαστηρίων της χώρας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι της εταιρείας είναι ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, που αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος αυτής και ο Βασίλειος Κανελλόπουλος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η δικηγορική εταιρία στελεχώνεται από έμπειρους και απόλυτα εξειδικευμένους δικηγόρους, με πανεπιστημιακούς τίτλους από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια. Η εταιρεία στελεχώνεται από δικηγόρους, ασκούμενους και διοικητικό προσωπικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρία διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται κάθε φορά που απαιτείται. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε στον εντολέα μας μια ενιαία και συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρία διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται κάθε φορά που απαιτείται. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε στον εντολέα μας μια ενιαία και συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ομάδα των ειδικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε αποτελείται μεταξύ άλλων, από:

Συμβολαιογράφους

Δικαστικούς Επιμελητές

Λογιστές & Φοροτεχνικούς

Οικονομολόγους & Ορκωτούς Λογιστές

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»