ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η εταιρεία παρέχει άρτιες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, όπως προαναφέρθηκε, σε δικαστηριακό και σε συμβουλευτικό επίπεδο, στους εξής κλάδους δικαίου:

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο (αγωγές διαζυγίου, συναινετικά διαζύγια, αιτήσεις επιμέλειας τέκνων, αιτήσεις επικοινωνίας τέκνων, διατροφή συζύγων και τέκνων, υιοθεσίες, αγωγές αξίωσης συμμετοχής από τα αποκτήματα, θέση σε δικαστική συμπαράσταση).

Κληρονομικό Δίκαιο (έκδοση κληρονομητηρίου, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, ερμηνεία διαθηκών, δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, αγωγές περί κλήρου, έναρξη και παύση του λειτουργήματος του εκτελεστή διαθήκης, μέμψη άστοργης δωρεάς, δωρεά αιτία θανάτου, καταπιστεύματα, κληροδοσίες).

Εμπράγματο Δίκαιο (διεκδικητικές – αρνητικές αγωγές, αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα νομής, αγωγές πραγματικών και προσωπικών δουλειών, σύσταση δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας, έλεγχος τίτλων για αγοραπωλησίες ακινήτων).

Μισθώσεις (διαχείριση μισθωτικών διαφορών παντός είδους, συμβάσεις εμπορικών μισθώσεων, συμβάσεις αστικών μισθώσεων).

Ενοχικό δίκαιο (ευθύνη από δημοσιεύματα).

Αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές για διατύπωση αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης, ανακοπές κατά κατακυρωτικής πράξης, ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ανακοπές κατά διαταγής απόδοσης μισθίου, αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, προσωρινές διαταγές, αιτήσεις διόρθωσης πλειστηριασμού, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων μεσεγγύησης, νομής και ρύθμισης κατάστασης, κατασχέσεις ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεις κινητής περιουσίας εις χείρας τρίτων, επίσπευση πλειστηριασμών).

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο (σύσταση πάσης φύσεως εταιρικών μορφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αλλοδαπών εταιρικών μορφωμάτων, και εταιρική γραμματεία, παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλα τα καθημερινής φύσεως ζητήματα μιας εταιρίας, ενδεικτικά σύνταξη πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων & πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. & ΜΑΕ, σύνταξη πρακτικών διαχειριστή & Γενικών Συνέλευσεων εταίρων (ΕΠΕ & ΙΚΕ), παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων/εταίρων, συμβάσεις δικαιόχρησης, συμβάσεις έργου, συμβάσεις διανομής & αντιπροσωπείας, συμβάσεις παραχώρησης, μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, απορροφήσεις, εισφορά κλάδου), συμβάσεις αγοραπωλησίας εταιρικών συμμετοχών, αναδιάρθρωση & εξυγίανση, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων, διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης).

Αναδιάρθρωση & Πτώχευση (Αναδιάρθρωση χρηματοδότησης εταιρειών, Αιτήσεις υπαγωγής σε διαδικασία πτώχευσης, Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση εταιρειών σε διαδικασία πτώχευσης, Χρηματοδότηση και αναδιοργάνωση προβληματικών επιχειρήσεων, Εξαγορές/μεταβιβάσεις προβληματικών επιχειρήσεων, Εξωδικαστική αναδιοργάνωση και αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων, Αναδιάρθρωση χρεών, Εξαγορές/συγχωνεύσεις προβληματικών επιχειρήσεων, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οφειλέτες).

Τραπεζικό, Χρηματοοικονομικό Δίκαιο (νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα των συναλλαγών που αφορούν σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κοινοπρακτικών δανείων, της μόχλευσης επενδύσεων και εξαγορών, της χρηματοδότησης έργων και του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής οικονομικών υπηρεσιών, χειρισμός δικαστικών υποθέσεων που άπτονται των αυτών θεμάτων).

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (νομικός έλεγχος και σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και χειρισμός δικαστικών υποθέσεων του αυτού γνωστικού αντικειμένου).

Εργατικό Δίκαιο

(Σύνταξη συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση των πελατών της με διατάξεις αναγκαστικού εργατικού δικαίου και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναθεώρηση όρων εργασίας, εισαγωγή και διαμόρφωση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, συμφωνίες δανεισμού προσωπικού, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, ομαδικές απολύσεις, εργατικές αξιώσεις, αξιώσεις απορρέουσες από εργατικά ατυχήματα, εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών και εν γένει χειρισμός εργατικών υποθέσεων ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων).

Ποινικό Δίκαιο

(Σύνταξη εγκλήσεων, μηνύσεων, εγγράφων εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων και αυτοτελών ισχυρισμών, παράσταση και εκπροσώπηση στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της προανάκρισης και κύριας ανάκρισης και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία)

Πεδία εξειδίκευσης :

  • Οικονομική εγκληματικότητα (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση)
  • Εγκλήματα περί τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφου)
  • Εγκλήματα περί την υπηρεσία (δωροδοκία, δωροληψία, απιστία, υπεξαίρεση στην υπηρεσία)
  • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο (φοροδιαφυγή στο εισόδημα, φοροδιαφυγή στον Φ.Π.Α, έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο)
  • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα)

Δημόσιο – διοικητικό Δίκαιο

(σύνταξη, κατάρτιση, επιμέλεια και εφαρμογή δημοσίων συμβάσεων έργων, παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, με γνώμονα την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες, καθώς και τη νομολογία των εθνικών διοικητικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, νομική συνδρομή σε επιχειρήσεις καθ’ όλα τα στάδια συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και νομικής εκπροσώπησης ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων κατά την εξέλιξη της αξιολόγησης προσφορών και της κατακύρωσης έργων, χειρισμός εν γένει δικαστικών υποθέσεων διοικητικού ενδιαφέροντος).

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»